Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Platné od 1.3.2020

I.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník):

 Obchodní společnost:  Miloš Martinů
 IČ:  86650793
 DIČ:  CZ7511200081
 Se sídlem:  Bechyňská 408,Tábor 390 01
 Kontakty:  www.lami-kov.cz

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: kupující) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lami-kov.cz (dále jen: internetový obchod).

1.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II.

  1. Informace o nabízených výrobcích jsou umístěny v popisu zboží ,včetně cen uváděných včetně DPH
  1. Veškerá výrobky zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního     charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
  1. V E-shopu jsou také uvedeny ceny za dopravu a balení

III.

     1.   Objednávku lze provést vyplněním formuláře v našem E-Shopu

      2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,    které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za     správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

      3.Prodávají má vždy možnost změny objednávky a to telefonicky nebo email , toto je možné jen v případě , že nebyla zahájena výroba   

     4.Odesláním objednávky a následným potvrzením přijetí objednávky se považuje za uzavření smlouvy

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu či množství případně dárky ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Před dokončení objednávky , prodávající sdělí kupujícímu

1.  cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny

2. způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží,

3. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,

4. že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou,

V.

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží

2. Osobní údaje , které jsou poskytnuty v rámci objednávky jsou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

VI.

1.Platbu za objednané zbožíje možné uhradit

1. 1bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u  Raiffeisen Bank č.účtu 2153139002/5500    , variabilní symbol = číslo objednávky,

1.2. na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc poplatek za dobírku

2. Platba na dobírku je splatná při převzetí zboží

3.Při platbě převodem je zásilka expedována až po připsání sjednané částky na náš  účet 

4.Při zakázkové výrobě je požadována záloha ve výši 50% z kupní ceny

VII.

1. Zboží je kupujícímu dodáno:

1.1 na adresu určenou kupujícím v objednávce 

1.2 osobním převzetím ve výdejním skladu prodávajícího.

2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

3.Při opakovaném dodávání zboží , nese náklady kupující

4.Kupující je oprávněn zboží nepřevzít a to z důvodů zjevného poškození obalu a vrátit zboží přepravci

5.Vlastnická práva nabývá kupující až po převzetí a zaplacení zboží

IIX.

Reklamace zboží

1.zákazník může vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodů , nevztahuje se na zakázkovou výrobu

2. V případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy je nutné neprodleně oznámit  reklamaci nebo odstoupení od smlouvy na tel. čísle +420 725 313 911 nebo na email martinu@lami-kov.cz

3. V případě , že prodávají nedokáže odstranit závadu ,je povinen do 14 dní vrátit kupujícímu všechny finanční prostředky , které přijal 

4.Prodávající má právo na dvě opravy , poté musí kupujícímu vrátit finanční prostředky nebo nabídnout adekvátní náhradu , se kterou musí zákazník souhlasit

IX.

2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a její doba je 24 měsíců.

4. Záruka se nevztahuje na:

4.1 poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění

4.2 odření kovové konstrukce špatným zacházením 

4.3 vady zboží, na které byla poskytnuta sleva

4.4 vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.

4.5 vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací

5.. Místem uplatnění reklamace  je Bechyňská 408,Tábor,390 01.event. e-mailová adresa martinu@lami-kov.cz

6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.

7. prodávající potvrdí přijetí reklamace do 3 dnů a na její vyřízení má 30 dní , tato lhůta začíná běžet v den doručení reklamovaného zboží prodejci .

X.

1. vadou výrobku není (platí pro postele, a ostatní výrobky), vizuálně patrné spojení . 

2. za vadu u dřevěných roštů se nepovažuje hrubější opracování nepohledové strany roštu.

3. matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí

4. Za základní rozměr matrace a postele se považuje rozměr200 x 90 cm

XI.

1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XVI.

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2020